top of page
ผู้ร่วมแสดงสินค้า
• ระบบด้านวิศวกรรม
• โซลูชันการก่อสร้างและบำรุงรักษา
• ซอฟต์แวร์โซลูชัน / ความปลอดภัยในโรงงาน / IoT / SI
• พลังงานไฟฟ้า พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน / EV / ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / ระบบส่งกำลัง
• ระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะ
• เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
bottom of page