top of page
AW Banner Vision Mission.jpg

บริษัทให้บริการด้านวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ

 

Brand  

-

 

Model

-

 

Description

-

 

Type of product or service

บริษัทให้บริการด้านวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ

 

Advantages of product

-

 

Industries & Business targeted

การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

 

Brand’s Country of Origin

-

 

Company name

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 

Company profile

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“STI”) เป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เมื่อปี2561 และเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ปี 2566 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผ่านการทำรายการบนระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 72,360,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 38.12 ซึ่งการทำรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของบริษัท หรือการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

 

Booth Number 

D11

bottom of page